اینجانب نوشین ابراهیمی از سال 1379 فعالیت خودرا به عنوان مربی قالیبافی در مرکز توانبخشی عاطفه شروع کردم. کلاس قالیبافی شامل اموزش تابلو فرش وگبه در سایزهای مختلف میباشد روش اموزش ترک باف وروش اقای رسام عربزاده است که خودم قالیبافی را نزد ایشان وشاگردانشان یاد گرفته ام. خوشبختانهاین روش اموزشی برای توانخواهان جوابگو بوده وطی این سالهاانها پیشرفتهای چشمگیری داشته اند البته عشق وعلاقه وصبر وحوصله بهترین وبیشترین تاثیر را درامر اموزش ویادگیری داردوتوانخواهان را هر چه بیشتربه اموزش این حرفه ترغیب مینماید

تماس با ما

نشانی:تهران-بزرگراه رسالت-خیابان مظفری-بن بست فرزانه-مرکز حرفه آموزی دخترانه کم توان ذهنی عاطفه

تلفن:22524190-22507287

 

JoomShaper