ديدار اقاي فتحي شهردار محترم ناحيه دو ومعاون ايشون از مركز عاطفه

دیدار آقای فتحی شهردار محترم ناحیه 2 و معاونشان