تئاتر

تماشای نمایش تئاتر

حضور مركز حرفه آموزي عاطفه در توان تِك نمايشگاه بين المللي الكامپ

حضور مركز حرفه آموزي عاطفه در توان تِك
نمايشگاه بين المللي الكامپ

سینما

سینما اشراق پاییز 97