کلاس گلیم بافی 2

کلاس گلیم بافی ده سالی است که شروع به کارکرده وهدفش پرورش توانایی در حرفه آموزی است .آموزش این حرفه ازنقطه صفر است تا جاییکه امید به پروردگار مددجو بتواند به طور مستقل این حرفه را انجام دهد شایان ذکر است که این حرفه بارشته هنر فرش درارتباط است .

گلیم از درگیر شدن تار وپود به وجود می آید که تار ان معمولا از پنبه ابریشم است وپود آن از کلک وپشم میباشد در واقع گلیم فرش بدون پرز است

کلاس قالی بافی

اینجانب نوشین ابراهیمی از سال 1379 فعالیت خودرا به عنوان مربی قالیبافی در مرکز توانبخشی عاطفه شروع کردم. کلاس قالیبافی شامل اموزش تابلو فرش وگبه در سایزهای مختلف میباشد روش اموزش ترک باف وروش اقای رسام عربزاده است که خودم قالیبافی را نزد ایشان وشاگردانشان یاد گرفته ام. خوشبختانهاین روش اموزشی برای توانخواهان جوابگو بوده وطی این سالهاانها پیشرفتهای چشمگیری داشته اند البته عشق وعلاقه وصبر وحوصله بهترین وبیشترین تاثیر را درامر اموزش ویادگیری داردوتوانخواهان را هر چه بیشتربه اموزش این حرفه ترغیب مینماید

کلاس خودیاری

در کلاس مهارتهای خود یاری مدد جویان امور مربوط به خودشان رامثل پوشیدن لباس بستن دکمه تشخیص لباس مربوط به خود نحوی برخورد بادیگران شناخت رنگها ،میوه ها،درست کردن پازل،واخیرادرست کردن منگوله های کاموایی راآموخته اند که باآنها وسایل مختلفی میشود درست کرد،ضمنا مدد جویان موسیقی ونقاشی رابسیار دوست دارند،درکلاسهای ورزشی،موسیقی،کار درمانی،گفتار درمانی شرکت میکنند