سینما

سینما اشراق پاییز 97

نمایشگاهی از کارهای هنری مددجویان

نمایشگاهی از کارهای دستی مددجویان از تاریخ 96/12/9 به مدت 10 روز در این مرکز دایر می باشد.